Redaktionellt

Extra Bolagsstämma


Aktieägarna i Hammarby Bandy AB, 556745-0639 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika kontrollstämma 2 den 26 januari 2018 kl. 11.30 på Zinkensdamm.

 

Styrelsen har upprättat en så kallad kontrollbalansräkning, vilken utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

 

Under den extra bolagsstämman är frågan om Hammarby Bandy AB ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.

 

Våren 2017 fick styrelsen anledning att upprätta en kontrollbalansräkning då de misstänkte att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat.

 

Kontrollbalansräkningen som togs fram och granskades av bolagets revisor, visade att aktiekapitalet var förbrukat.

 

Därför hölls en första kontrollstämma den 30 maj 2017 med ägarna till Hammarby Bandy AB.

 

Styrelsen har enligt reglerna i aktiebolagslagen skyldighet att upprätta en ny kontrollbalansräkning och kalla till en kontrollstämma 2 inom åtta månader från den första kontrollstämman.

 

Detta görs härmed.

 

Dagordning

 

    1. Öppnande av stämman.

    2. Val av ordförande vid stämman.

    3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

    4. Godkännande av dagordning.

    5. Val av en eller två justeringsmän.

    6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

    7. Framläggande av kontrollbalansräkning.

    8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

    9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

   10. Stämmans avslutande.

 

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post info@hammarbybandy.se

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2018-01-22.

 

Stockholm, 2018-01-12

 

Styrelsen i Hammarby Bandy AB


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se