Redaktionellt

Kallelse till extra bolagsstämma


Aktieägarna i Hammarby Bandy AB, 556745-0639 kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 maj 2017 kl. 11.00 på Zinkensdamm.

 

Förslag till dagordning

Öppnande av stämman.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av kontrollbalansräkning.
Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
Stämmans avslutande.

 

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen har upprättat en så kallad kontrollbalansräkning, vilken utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Kontrollbalansräkningen bifogas denna kallelse och har granskats av bolagets revisor. Under den extra bolagsstämman är frågan om Hammarby Bandy AB ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.

 

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har vidtagit nedanstående åtgärder för att tillse att bolagets egna kapital återställs.

 

Bolaget har aktivt arbetat med Bolagets egna kapital, bl.a. genom erhållande av villkorat aktieägartillskott samt upprättat en budget och handlingsplan varigenom det egna kapitalet kommer vara återställt inom åtta (8) månader.

 

När så har skett kommer styrelsen att upprätta en ytterligare kontrollbalansräkning samt låta denna granskas av bolagets revisor. Revisorn kommer därefter utfärda ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Styrelsen bedömer att kontrollbalansräkningen kommer visa att bolagets egna kapital är återställt, och att det således ej föreligger någon kapitalbrist i bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

 

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post info@hammarbybandy.se

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2017-05-26.

 

Stockholm, 2017-05-16

 

Styrelsen i Hammarby Bandy AB


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se