Herrlaget

Kallelse till extra bolagsstämma


Vi behöver av formella skäl genomföra ännu en extrastämma för att sänka aktiekapitalet i AB från 750 tkr till 500 tkr.

En extrastämma i samma syfte genomfördes 27 februari 2017, men det krävs en ny ”likadan” stämma eftersom tidsfristen till Bolagsverket för ändring av Bolagsordningen i §4 Aktiekapital har gått ut.

 

KALLELSE

Till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Hammarby Bandy AB, 556745-0639 kallas härmed till bolagsstämma den 9 april 2018 kl. 12.00 på bolagets kontor på Zinkensdamms IP.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
  8. Beslut om sänkning av aktiekapitalet i enlighet med ny bolagsordning
  9. Stämmans avslutande

 

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post info@hammarbybandy.se

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2018-03-20.

 

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att gränsen för bolagets minsta aktiekapital sänks till 500 000 kronor.

Styrelsens förslag till sänkning av aktiekapitalet från 750 000 till 500 000 kronor finns tillgängligt på bolagets kontor.

 

Stockholm, 2018-03-26

Styrelsen i Hammarby Bandy AB


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se