Herrlaget

Kallelse till extra bolagsstämma


 

Aktieägarna i Hammarby Bandy AB kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma torsdagen den 7 februari 2019 kl. 12.30 på Zinkensdamm. Registrering sker från kl. 12.00.

 

Rätt att delta i stämman har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på så sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket ABL, dvs är inskriven i aktieboken, den 17 januari 2019.

 

Bolagets styrelse har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med ABL 25 kap 13 § och behöver hålla en första kontrollstämma eftersom aktiekapitalet är förbrukat. Det beror främst på

 • Bolagets svaga resultat under perioden efter förra bokslutet per den 2018-04-30 fram till sista november 2018
 • Zinkentältet ABs indragna utskänkningstillstånd, vilket föranleder en lägre värdering av bolaget.

 

Styrelsens förslag till beslut är att bedriva verksamheten vidare under den åttamånadersfrist som aktiebolagslagen medger och under den tiden vidta åtgärder för att kunna återställa aktiekapitalet i bolaget.

 

Med anledning av att fyra ordinarie styrelseledamöter valt att lämna sina uppdrag behöver nya styrelseledamöter tillsättas.

 

Styrelsens förslag till nya styrelseledamöter kommer att presenteras på bolagets hemsida innan den extra stämman.

 

Dagordning

 

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av kontrollbalansräkning
 8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
 9. Beslut beträffande föredragen kontrollbalansräkning
 10. Val av 2-6 ordinarie ledamöter för tiden intill ordinarie bolagsstämma i juni 2019
 11. Stämmans avslutande

 

 

Anmälan om deltagande på stämman

 

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post info@hammarbybandy.se

 

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-01-19.

 

 

Stockholm, 2019-01-09

 

 

Styrelsen i Hammarby Bandy AB

 


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se