Redaktionellt

Kallelse till extra bolagsstämma


Aktieägarna i Hammarby Bandy AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29:e april 2019 kl. 18.00 på Zinkensdamm. Registrering sker från kl. 17.30.

 

Rätt att delta i stämman har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på så sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket ABL, dvs är inskriven i aktieboken, den 17 januari 2019.
Bolagets styrelse har under våren utrett möjligheten och fördelarna med att flytta elitlicensen från Hammarby Bandy AB till Hammarby Bandy IF fr.o.m. 1 maj 2019.
Styrelsens förslag till beslut är att elitlicensen flyttas till Hammarby Bandy IF. Skäl för detta redovisas vid stämman.

 

 

Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens förslag
8. Beslut beträffande styrelsens förslag att flytta elitlicensen till Hammarby Bandy IF
9. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post info@hammarbybandy.se

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-04-22.

 

Stockholm, 2019-04-03

Styrelsen i Hammarby Bandy AB


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se